اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمود حجتی

دکتر دکتر

payamatagri-jahad.ir
payam@agri-jahad.ir

سردبیر

شاهرخ رمضان نژاد

دکتر

payamatagri-jahad.ir